26
2020
Apr

Wëllefchers-Rally

08:00

Den nationale Wëllefchers-Rally gett dest Joer ronderem de Stauséi vum Grupp St. Pirmin vun Eschduerf organiséiert. Méi Infos kritt dir vun deenen Eschduerfer, a bei Froen kennt dir déi och roueg op eisen LGS-Wëllefchefs-Facebook-Grupp schreiwen!