13
2018
May

Formatioun: Mat Wëllef an de Besch

09:30

Lorentzweiler Besch

Sonndes, den 13. Mee am Luerenzweiler Besch beim Neolithikum-Haus vun 9:30 bis 17:00 Auer. Si riicht sech un all ernannte Wëllefcher-Chef!
Wann dir matmaacht, kennt dir är Ernennung verlängert kréien:
1) Fir 1 Joer, wann dir de Formatiounsdag matmaacht
2) Fir 3 Joer, wann dir de Formatiounsdag matmaacht an Iech engagéiert beim Wellefchers-Naturdag an der Préparatioun an der Durchféierung dobäi ze sinn!
Präis: 10€ (do ass d’Mettegiessen mat dran)
Mir freeën eis iwwer är Umellungen op wellefcher@lgs.lu.
Wann dir Froen hutt, kennt dir eis op wellefcher@lgs.lu oder um Facebook am Wëllefchefs LGS-Grupp schreiwen!